Na bogato!

Z informacji, jakie można bez problemu znaleźć w świętochłowickim BiP-ie wynika, że miasto ma co najmniej 100 milionów złotych zobowiązań, z czego olbrzymia większość to zobowiązania zaciągnięte po 2010 roku czyli w okresie sprawowania rządów przez Platformę Obywatelską i prezydenta Dawida Kostempskiego. Czy miastu grozi bankructwo?

Informacja w sprawie aktualnego zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielanych gwarancji i pożyczek na dzień 30.09.2014 r. pojawiła się w biuletynie informacji publicznej przy okazji kolejnego wniosku o kredyt złożonego przez gminę Świętochłowice.

Poziom zadłużenia i poręczeń jakie zafundowały miastu jego władze jest zatrważająco wysoki. Warto dodać, że tak szumnie promowane inwestycje finansowane są właśnie z zewnętrznych zobowiązań miasta, co znacznie umniejsza rolę, jaką przypisuje sobie obecny prezydent i jego świta w zakresie wprowadzania inwestycji w gminie. Nabrać kredytów jest stosunkowo łatwo, lecz czy miastu przyjdzie łatwo je spłacać? Poddajemy to opinii naszych czytelników.

Na uwagę zasługuje także fakt, że podane we wrześniu 2014 roku dane we wniosku kredytowym nie zgadzają się z wyliczeniami, jakie kilka miesięcy temu nadesłał do naszej redakcji Krzysztof Maciejczyk – rzecznik Urzędu Miasta. Podawał on w sierpniu 2014 roku, że zadłużenie Świętochłowic wynosi nieco ponad 73 miliony zł, kiedy miesiąc później okazuje się, że kwota ta, wraz z poręczeniami przekracza 98,5 milona złotych, a bez poręczeń ponad 75 milionów zł. Jak widać, dwumilionowa różnica nie stanowi dla urzędnika problemu, poręczenia zaś nie stanowią zobowiązań.

Lista zobowiązań zgodnie z danymi w Biuletynie Informacji Publicznej:

Wyemitowane papiery wartościowe – obligacje
a/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2009 przez Miasto Świętochłowice wynosi
3.900.000,00 zł – ING Bank Śląski S.A.
Ostateczny termin wykupu 25.11.2015 r.
b/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2010 przez Miasto Świętochłowice wynosi
14.000.000,00 zł – Nordea Bank Polska S.A.
Ostateczny termin wykupu 26.11.2017 r.
c/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 przez Miasto Świętochłowice wynosi
9.000.000,00 zł – Nordea Bank Polska S.A.
Ostateczny termin wykupu 17.11.2019 r.
d/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2012 przez Miasto Świętochłowice wynosi
9.000.000,00 zł – Nordea Bank Polska S.A.
Ostateczny termin wykupu 10.12.2020 r.
e/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2013 przez Miasto Świętochłowice wynosi
11.300.000,00 zł – Nordea Bank Polska S.A.
Ostateczny termin wykupu 03.10.2022 r.
f/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2014 przez Miasto Świętochłowice wynosi
8.000.000,00 zł – Nordea Bank Polska S.A.
Ostateczny termin wykupu 01.08.2024 r.

Dla wszystkich wyemitowanych obligacji:
Wysokość oprocentowania: według umowy.
Rodzaj zabezpieczenia: brak.
Kredyty bankowe

A

1.Kredytodawca: ING Bank Śląski S.A. Oddział Świętochłowice.
2.Kwota kredytu: 6.000.000,00 zł
3.Aktualne zadłużenie: 4.489.051,54 zł
4.Rodzaj kredytu: Kredyt w rachunku bankowym budżetu miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego –Um. Nr 862/2013/00000713/00 o 1-5 letni kredyt złotowy w rachunku bankowym.
5.Data udzielenia kredytu: 25.07.2013r.
6.Terminy spłaty kwoty kredytu: każdorazowo do 31.12.
7.Wysokość oprocentowania: według umowy.
8.Rodzaj zabezpieczenia: pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji i deklaracja do weksla in blanco.
9.Sposób spłaty zobowiązania: zasilenie rachunku bankowego wymaganą kwotą środków finansowych.

B

1.Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A.
2.Kwota kredytu: 4.200.000,00 zł
3.Aktualne zadłużenie: 4.200.000,00 zł
4.Rodzaj kredytu: Kredyt Inwestycyjny ze Środków pochodzących z Zagranicznych Linii Kredytowych Nr S/97/12/2013/1128/F/CEB4/9/EKO z dnia 10.02.2014r. dla jednostek sektora finansów publicznych
5.Data uruchomienia kredytu: 30.05.2014 – 2.600.000,00 zł
20.06.2014 – 1.400.000,00 zł
29.08.2014 – 200.000,00 zł
6.Terminy spłaty kwoty kredytu: od 10.03.2015 r. do 10.12.2027 r.
– 51 rat po 81.000 zł i 1 ostatnia rata 69.000 zł
7.Wysokość oprocentowania: według umowy.
8.Rodzaj zabezpieczenia: Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
9.Sposób spłaty zobowiązania: kapitał i odsetki spłacane są w drodze obciążenia rachunku kredytobiorcy, kapitał i odsetki wpłacane będą przez Kredytobiorcę na Rachunek Kredytowy.

Pożyczki

A
1.Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2.Kwota pożyczki: 1.498.996 zł
3.Aktualne zadłużenie: 249.746 zł
4.Rodzaj pożyczki: Modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szkoły Podstawowej Nr.1 w Świętochłowicach przy ul. Zubrzyckiego 38 – Um. Nr 37/2005/76/OA/po/P
5.Data udzielenia pożyczki: 27.05.2005r. – 601.137 zł
07.10.2005r. – 150.864 zł
17.05.2007r. – 126.140 zł
19.07.2007r. – 315.357 zł
23.11.2007r. – 305.498 zł
6.Termin spłaty pożyczki: od 30.04.2007r. do 20.12.2015r, w równych ratach, 4 razy w roku, w wysokości 49.970,00 zł.
7.Wysokość oprocentowania: według umowy.
8.Rodzaj zabezpieczenia: Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Pożyczkobiorcy prowadzonym przez ING Bank Śląski S.A. O/Chorzów,
nr konta: 51 1050 1373 1000 0022 8135 7455, w ramach udzielonego umocowania.
9.Sposób spłaty zobowiązań: Przelewem na rachunek wskazany w umowie.

B
1.Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2.Kwota pożyczki: 562.761 zł
3.Aktualne zadłużenie: 93.771 zł
4.Rodzaj pożyczki: Modernizacja gospodarki cieplnej w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1 w Świętochłowicach – Um. Nr. 260/2005/76/OA/oe/P
5.Data udzielenia pożyczki: 01.02.2006 – 106.462 zł, 21.11.2006 – 456.299 zł
6.Termin spłaty pożyczki: od 30.06.2007r. do 31.03.2016 r.
– 36 rat po 15.633 zł
7.Wysokość oprocentowania: według umowy.
8.Rodzaj zabezpieczenia: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
9.Sposób spłaty zobowiązań: Przelewem na rachunek wskazany w umowie.

C
1.Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2.Kwota pożyczki: 1.667.886 zł
3.Aktualne zadłużenie: 42.081,29 zł / umorzenie na 608.804,71 zł /
4.Rodzaj pożyczki: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 2 przy ul. Sudeckiej 5 w Świętochłowicach – Um. Nr 302/2006/76/OA/po/P
5.Data udzielenia pożyczki: 27.12.2006 – 781.164 zł, 14.02.2007 – 372.216 zł
24.04.2007 – 514.506 zł
6.Termin spłaty pożyczki: od 20.09.2008r. do 20.12.2014 r.
– 26 rat po 40.680 zł i rata 1.401,29 zł
7.Wysokość oprocentowania: według umowy.
8.Rodzaj zabezpieczenia: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla.
9.Sposób spłaty zobowiązań: Przelewem na rachunek wskazany
w umowie.
D
1.Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2.Kwota pożyczki: 548.278 zł
3.Aktualne zadłużenie: 164.472 zł
4.Rodzaj pożyczki: Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach – Um. Nr 309/2006/76/OZ/uk/P
5.Data udzielenia pożyczki: 22.01.2007 – 548.278 zł
6.Termin spłaty pożyczki: od 15.12.2007r. do 30.09.2017 r.
– 39 rat po 13.706 zł i 1 rata 13.744 zł
7.Wysokość oprocentowania: według umowy.
8.Rodzaj zabezpieczenia: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wystawcy.
9.Sposób spłaty zobowiązań: Przelewem na rachunek wskazany w umowie.
E
1.Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2.Kwota pożyczki: 222.896 zł
3.Aktualne zadłużenie: 93.756 zł
4.Rodzaj pożyczki: Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 5 ul. Wojska Polskiego 75 w Świętochłowicach – Um. Nr 315/2007/76/OA/no/P
5.Data udzielenia pożyczki: 31.12.2007 – 222.896 zł
6.Termin spłaty pożyczki: od 20.06.2009 r. do 20.09.2018 r.
– 37 rat po 5.870 zł i 1 rata 5.706 zł
7.Wysokość oprocentowania: według umowy.
8.Rodzaj zabezpieczenia: Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
9.Sposób spłaty zobowiązań: Przelewem na rachunek wskazany w umowie.

F

1.Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2.Kwota pożyczki: 499.709 zł
3.Aktualne zadłużenie: 201.875 zł
4.Rodzaj pożyczki: Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Szkolnej 17 w Świętochłowicach – Um. Nr 57/2007/76/OA/oe/P
5.Data udzielenia pożyczki: 15.10.2007 – 32.360 zł 27.11.2007- 467.349 zł
6.Termin spłaty pożyczki: od 20.11.2008 r. do 15.12.2018 r. – 40 rat po 11.875 zł i 1 rata 24.709 zł
7.Wysokość oprocentowania: według umowy.
8.Rodzaj zabezpieczenia: Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
9.Sposób spłaty zobowiązań: Przelewem na rachunek wskazany w umowie.
G
1.Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
2.Kwota pożyczki: 138.349 zł
3.Aktualne zadłużenie: 61.488 zł
4.Rodzaj pożyczki: Wykonanie drenażu opaskowego wokół hałdy Z.CH. Hajduki SA oraz odtworzenie piezometrów wokół ekranu w celu likwidacji zanieczyszczenia stawu Kalina – Um. Nr 52/2008/76/OZ/po/P
5.Data udzielenia pożyczki: 10.12.2008 – 138.349 zł / wg umowy /
6.Termin spłaty pożyczki: od 29.09.2009 r. do 29.09.2018 r.
– 35 rat po 3.843 zł i 1 rata 3.844 zł
7.Wysokość oprocentowania: według umowy.
8.Rodzaj zabezpieczenia: Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
9.Sposób spłaty zobowiązań: Przelewem na rachunek wskazany w umowie.
H
1.Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
2.Kwota pożyczki: 366.174 zł
3.Aktualne zadłużenie: 183.087 zł
4.Rodzaj pożyczki: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Świętochłowicach przy ul. Harcerskiej 10, polegająca na modernizacji źródła ciepła, wewnętrznej instalacji c.o., ociepleniu przegród budowlanych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej” – Um. Nr 194/2008/76/OA/no/P
5.Data udzielenia pożyczki: 19.12.2008 – 366.174 zł
6.Termin spłaty pożyczki: od 30.01.2010r. – 9 rat po 18.500 zł, od 30.01.2015r.
do 30.01.2019r. – 9 rat po 20.343 zł i 1 rata w wysokości 16.587 zł
7.Wysokość oprocentowania: według umowy.
8.Rodzaj zabezpieczenia: Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
9.Sposób spłaty zobowiązań: Przelewem na rachunek wskazany w umowie.

I
1.Pożyczkodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – Centrum Korporacyjne w Katowicach
2.Kwota pożyczki: 10.800.000 zł
3.Aktualne zadłużenie: 10.800.000 zł
4.Rodzaj pożyczki: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skałka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3, w formule „zaprojektuj i wybuduj”” – Umowa inwestycyjna S/122/07/2012/1128/F/INW/EKO/JES3 udzielenia pożyczki JESSICA.
5.Termin uruchomienia pożyczki: 18.02.2014r. – 5.500.000,00 zł
04.07.2014r. – 5.300.000,00 zł
6.Termin spłaty pożyczki: od 31.05.2015 r. do 31.12.2027 r.
– raty w kwocie 71.052,63 zł
7.Wysokość oprocentowania: według umowy.
8.Rodzaj zabezpieczenia: Hipoteka łączna w kwocie 13.100.000,00 zł na nieruchomościach zabudowanych, położonych w Świętochłowicach, objętych księgami wieczystymi nr KA1C/00045344/4 oraz KA1C/00045461/0, będących własnością Gminy Świętochłowice; weksel własny In blanco z kontrasygnatą Skarbnika wraz z deklaracją wekslową.
9.Sposób spłaty zobowiązań: Przelewem na rachunek wskazany w umowie.

RAZEM ZADŁUŻENIE NA 30.09.2014r. wynosi 75.779.327,83 zł.
Gwarancje i poręczenia
1.Rada Miejska w Świętochłowicach uchwałą z dnia 10 września 2008 roku Nr XXIII / 187 / 08 wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Pożyczka z NFOŚiGW – wartość niewymagalnych zobowiązań: 6.709.267,18 zł.
Data wygaśnięcia: 20.12.2021 r.

2.Rada Miejska w Świętochłowicach uchwałą z dnia 27 stycznia 2010 roku Nr XLVIII / 342 / 10 wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Pożyczka WFOŚiGW – wartość niewymagalnych zobowiązań: 3.260.777,00 zł
Kredyt inwestycyjny ING Bank Śląski – wartość niewymagalnych zobowiązań: 4.000.000 zl
Data wygaśnięcia: 31.03.2021 r.

3.Rada Miejska w Świętochłowicach uchwałą z dnia 8 sierpnia 2012 roku Nr XXII / 261 / 12 wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
Kredyt Bank Spółdzielczy – wartość niewymagalnych zobowiązań: 7.892.799,86 zł
Data wygaśnięcia: 30.11.2023 r.

4.Rada Miejska w Świętochłowicach uchwałą z dnia 26 września 2012r. Nr XXIII / 272 / 12 wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
Pożyczka WFOŚiGW – wartość niewymagalnych zobowiązań: 887.098,00 zł
Data wygaśnięcia: 31.12.2023 r.
Zobowiązania, pod które Gmina udzieliła poręczeń nie są wymagalne.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na 30.06.2014 r. wynosi 22.749.942,04 zł.

Przedruk za swietochlowicki.pl

One thought on “Na bogato!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.